Bizi takip edin
|
EN

İletişim Fakültesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi (İEÜ İF) Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkeleri (COMMDIV)

COMMDIV, kampüs içi, kampüs dışı ve çevrimiçi etkinlikler de dahil olmak üzere her türlü öğrenme, araştırma ve çalışma ortamında öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel (bundan sonra İEÜ İF mensupları olarak anılacaktır) arasındaki ilişkilere yönelik bir çerçevedir.

COMMDIV, İEÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Akademik Özgürlük Belgesi ışığında hazırlanmıştır.

COMMDIV, İEÜ'nün “Eşitliğe, çeşitliliğe, kapsayıcılığa, farklılıklara ve insan haysiyetine saygı” şeklindeki temel etik değerleri doğrultusunda, İEÜ İF üyeleri için erişilebilir, destekleyici ve güvenli bir öğrenme ve çalışma ortamı sağlayan bir kılavuzdur.

İF üyeleri olarak bizler, çeşitlilik ve kapsayıcılığın  cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim, inanç, kültür, etnik köken, sosyo-ekonomik durum ve yaş gibi tüm farklılıkları kapsadığına inanıyoruz. Bu farklılıklar bireylerin öğretme, öğrenme, araştırma veya çalışma haklarına yönelik herhangi bir kısıtlamanın temeli olamaz.

Öğretim elemanları arasında, tüm idari rollerde, komitelerde ve kurullarda cinsiyet dengesini sağlıyoruz.

Aşağıdaki konularda harekete geçiyoruz:

 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili süreçleri izlemek ve bu belgeyi düzenli olarak güncellemek için bir komite oluşturmak.
 • İlkelerimizi üniversite topluluğuna tanıtmak ve tüm tarafların, bu ilkeleri içselleştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını teşvik etmek.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık  konularıyla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı için fırsatlar yaratmak.
 • İEÜ İF içinde her üyenin fikir, endişe ve eleştirilerini paylaşabileceği sürekli iletişimi sağlamak.
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık  politika ve uygulamalarını geliştirmek için İEÜ’nün Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, Engelli Destek Birimi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi gibi birimleriyle işbirliği yapmak.

Öğretim elemanlarımızı aşağıdaki konularda teşvik ediyoruz:

 • Öğrencilerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp düşünce ve önyargıya dayalı olarak herhangi bir biçimde akranlarına baskı kurmalarını önlemek.
 • Öğrencilerde, kültürel olarak inşa edilmiş cinsiyet rolleri ve bunların güç ilişkilerine etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve öğrencileri cinsiyetçi davranışlara direnmeye teşvik etmek.
 • Öğrenci çalışma gruplarında tek bir cinsiyete yer vermekten kaçınmak. Çalışmanın konusu tek bir cinsiyet grubunu gerektirmediği sürece öğrencileri herhangi bir proje grubunda cinsiyet dengesini gözetmeye teşvik etmek.
 • Uluslararası öğrenci ve meslektaşlarımızın yerel kültürlerini öğrenmeye zaman ayırmak ve onların kültürel hassasiyetlerine dikkat etmek.
 • Sınıflar ve toplantılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişimsel etkileşimde cinsiyetçi veya ayrımcı dil kullanmaktan kaçınmak.
 • Öğrencilere ödevlerde, projelerde, grup çalışmalarında, sınıf ortamında ve her türlü iletişim aracında cinsiyetçi veya ayrımcı bir dil kullanmamaları konusunda rehberlik etmek.
 • Cinsiyetçi veya ayrımcı dilin gerçek anlamda üretken bir çalışma için ne gerekli ne de yeterli görülmediği ve üretken çalışmanın cinsiyetçi veya ayrımcı dilin mazereti olmadığı bir bakış açısını teşvik etmek.
 • Makale, kitap bölümü, film gibi ders materyallerinde kadın araştırmacı, yazar ve sanatçıların çalışmalarına daha fazla yer vermek.
 • Özel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin değişen öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan çoklu öğretim ve değerlendirme stratejilerini kullanmak.
 • Çeşitli coğrafyalardan, kültürlerden ve sosyal bağlamlardan elde edilen materyalleri ve vaka çalışmalarını derslere entegre etmek.
 • Sosyal, kültürel ve politik açıdan hassas konularda kalıplaşmış örnek ve açıklamalardan kaçınmak.
 • Ders içeriğini engelli veya öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için daha erişilebilir hale getirecek uyarlanabilir teknolojileri tanıtmak.

Ne yapmalıyım?

Bu ilkelere aykırı bir davranışa tanık olursanız bunu yöneticinize sözlü veya yazılı olarak bildirin. Durumla ilgili şüpheniz varsa olası suistimalleri önlemek için yöneticinize danışın.

Bölüm başkanları ve fakülte dekanı dahil olmak üzere her düzeydeki yöneticiler, kendilerine bir suistimal bildirildiğinde harekete geçmekle sorumludurlar. Her vakayı bu ilkelere ve ilgili mevzuata göre takip etmeleri beklenmektedir.

İEÜ İF Çeşitlilik Komitesi bu belgeyi tüm paydaşlardan geri bildirim alarak her yıl günceller. Her güncelleme, İEÜ İF Yönetim Kurulu tarafından versiyon numarası ve tarihiyle birlikte onaylanır.

 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.